Leidse CultuurwekenLeidse Cultuurweken
Nacht van Kunst en KennisNacht van Kunst en Kennis
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk
Buurtbus Slaaghwijk en Leiden NoordBuurtbus Slaaghwijk en Leiden Noord
De WeekendklasDe Weekendklas

Stichting H.L. Druckerfonds

Organisatie

Zorgen dat iedereen boeken kan lezen. Dat probeert de Boekenzolder in Leiden door het inzamelen van boeken en ze vervolgens gratis ter beschikking te stellen aan mensen met een kleine beurs. Een lichtjesparade van honderden kinderen door Leiden, het inrichten van een theehuis/museum in Leiden Noord, een theatervoorstelling met de titel 'Het geloof van Leiden' en het organiseren van een Kinderrechtenweek. Allemaal voorbeelden van projecten, gesteund door het Druckerfonds.

Wat is het Druckerfonds

Het Druckerfonds is een vermogensfonds. De opbrengsten van het vermogen zoals rente, dividend en huuropbrengsten, worden besteed aan allerlei sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk hebben.

Aandachtsgebieden

Het Druckerfonds richt zich vooral de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving. Denk daarbij aan het theehuis/museum, de Boekenzolder of de Kinderrechtenweek. Vooral nieuwe en vernieuwende projecten kunnen op een bijdrage van het Druckerfonds rekenen.

Historie

De Stichting H.L. Druckerfonds komt voort uit de in 1899 opgerichte Stichting Het Leidse Volkshuis. Deze stichting had tot doel ‘Verhoging van de ontwikkeling, beschaving en levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen’. De oprichters, onder leiding van professor. H.L. Drucker, lieten uit eigen vermogen een pand bouwen aan de Apothekersdijk. Op 22 maart 1989 werd het Druckerfonds opgericht. Met de opbrengsten van het fonds worden jaarlijks sociaal-culturele initiatieven gesteund.

Voor wie

Het Druckerfonds is vooral bestemd voor projecten die betrekking hebben op dat deel van de samenleving dat hulp het hardst nodig heeft. Kans op financiële steun is er vooral voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt. Denk aan de Boekenzolder waarmee analfabetisme wordt bestreden en het lezen van boeken, ook door minder gefortuneerden, wordt bevorderd.

Bestaande projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële hulp als er geen andere steun is maar ze wel belangrijk zijn voor de samenleving.

Werkgebied

Het Druckerfonds richt zich op de gemeente Leiden en haar naaste omgeving.

Criteria

Het Druckerfonds steunt het liefst nieuwe en vernieuwende projecten. Het gaat altijd om projecten met een éénmalig karakter. Subsidies over meerdere jaren worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele subsidie of een exploitatiesubsidie passen niet in de voorwaarden om subsidie te krijgen. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden zoals

  • De aanvrager staat te goeder naam en faam bekend.
  • De aanvrager financiert minimaal 1/3 deel van het project uit eigen middelen dan wel via derden.
  • Cofinanciering door andere fondsen wordt op prijs gesteld.
  • Bij de aanvraag wordt een deugdelijke projectbeschrijving verlangd, inclusief een begroting van de kosten en verwachte opbrengsten.
  • Na afloop wordt een inhoudelijk verslag gevraagd en een financiële verantwoording.
  • Een accountantsverklaring kan worden gevraagd;
  • Betaling van de bijdrage vindt plaats na ontvangst en beoordeling van bovengenoemde verslaglegging. In voorkomende gevallen kan tot een voorschot worden besloten;
  • Voor aanvragen groter dan 10.000 euro wordt verzocht om toezending van een jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting van het lopende jaar;
  • Toezeggingen die niet binnen 6 maanden na afloop van het project worden opgevraagd, komen te vervallen.

Wijze van aanvragen

Het is belangrijk om aanvragen tijdig te doen want het bestuur vergadert vijf keer per jaar. In deze vergaderingen worden alleen aanvragen behandeld die minimaal twee weken voor een bestuursvergadering zijn ontvangen.
Voor de vergaderdata van het bestuur en alle andere informatie over het indienen van een aanvraag bij het Druckerfonds kunt u vinden op www.druckerfonds.nl

Contact

Bij het Druckerfonds is het mogelijk om een afspraak met een bestuurslid te maken om te kijken of een project kans op steun heeft. Zie www.druckerfonds.nl.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818